คำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปเดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565

หลักการพิจารณารถบรรทุกสิ่งของความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้
(1) รถบรรทุกน้ำมัน หรือรถบรรทุกแก๊ส
(2) รถบรรทุกอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค
(3) รถบรรทุกพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตรที่เน่าเสียง่าย
(4) รถบรรทุกสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต

เส้นทางที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีดังนี้

  1. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร
  2. ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57กิโลเมตร
  3. ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

หรือสามารถ คลิกที่นี้ เพื่อดูแผนที่


คลิกเพื่อยื่นคำร้องขอเดินรถ

หากไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต ให้เดินรถในวันที่ 12-13 เมษายน และสามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงได้ที่เบอร์ 1586 กรมทางหลวง หรือ 1146 กรมทางหลวงชนบท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1193 ตำรวจทางหลวง


ในส่วนของเส้นทางอื่น เป็นอำนาจของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต   หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดแต่อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั้นๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต